Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Odd. klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Moderné prístupy k liečbe prieduškovej astmy
doc. MUDr. Ladislav Chovan, CSc.
FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Manažment chronickej obštrukčnej choroby pľúc
Chronická obštrukčná choroba pľúc je civilizačným ochorením s narastajúcim trendom výskytu i mortality. V 95 % je spôsobená fajčením; preto aj vyhýbanie sa tejto drogovej závislosti je jedinou účinnou prevenciou, podobne ako zanechanie fajčenia je jediným krokom, ktorý môže spomaliť zhoršujúci sa trend pľúcnych funkcií. Aj keď ide o chronický zápal, kortikoidy (včítane inhalačných) sú minimálne účinné, preto liekom voľby sú bronchodilatanciá. Pridanie inhalačných kortikoidov má zmysel pri ťažkých formách s častými exacerbáciami. Z nefarmakologických metód je dôležitá rehabilitácia; v konečných štádiách prichádza do úvahy transplantácia. Exacerbácie výrazne zhoršujú kvalitu života a urýchľujú progresiu choroby; pri ťažšom priebehu sú potrebné krátkodobé kúry systémovými kortikoidmi a v prípade prejavov infekčného pôvodu vzplanutia antibiotiká.
Kľúčové slová: chronická obštrukčná choroba pľúc, fajčenie, inhalačné kortikoidy, bronchodilatanciá, exacerbácie.
Kľúčové slová MeSH: choroba pľúc, obštrukčná chronická; fajčenie; steroidy; aplikácia inhalačná; bronchodilatanciá.

MANAGEMENT OF THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Chronic obstructive pulmonary disease is a civilization disease with growing trend of its incidence and mortality. 95% of cases are caused by smoking; that is why smoking avoidance is the only effective preventive measure, as well as smoking cessation the only step capable of slowing down progression of the disease. Although it is a chronic inflammation, systemic as well as inhaled corticosteroids are minimaly effective, that is why drugs of choice are bronchodilators. Adding of inhaled steroids is useful in severe stages with frequent exacerbations. Among non-pharmacological methods rehabilitation is of significance; end-stages are managed by transplantation. Exacerbations significantly worsen quality of life and speed up progression of the disease; in more severe forms short courses of systemic steroids are needed and in the case of signs of infection antibiotics.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, smoking, inhaled steroids, bronchodilators, exacerbations.
Key words MeSH: pulmonary disease, chronic obstructive; smoking; steroids; administration, inhalation; bronchodilator agents.
BMing. Ľubomír Jakab, doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.
Klinika funkčnej diagnostiky, Bratislava-Podunajské Biskupice
Diafragma – činnosť, účinok, vyšetrenia a terapia
KONZÍLIUM
Svetozár Droba, Juraj Lexmann, Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára z pohľadu práva
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Choroby respiračného systému a športová aktivita
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Priedušková astma – astmatický záchvat
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty k odbornému podujatiu
Nové trendy v prevencii aterosklerózy
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (6. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP, Bratislava
Protrombotické stavy a trombóza z pohľadu hematológa
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Diferenciálna diagnostika zápchy – príčiny a možnosti liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., MUDr. Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav klinickej biochémie JLF UK a MFN, Martin
Kyselina močová a jej význam v lekárskej praxi
AUTODIDAKTICKÝ TEST
Test č. 2/2006
created by © zooom.sk s.r.o.