Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Odd. klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Moderné prístupy k liečbe prieduškovej astmy
Priedušková astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest významne zasahujúce do kvality života postihnutých. Moderná farmakoterapia a komplexný manažment umožňujú väčšine astmatikov žiť plnohodnotný život. I keď inhalačné kortikosteroidy (ICS) sú a dlho ostanú základnými farmakami astmy, stále častejšie siahame po kombinovanej liečbe, najmä fixnej kombinácii ICS s dlho účinkujúcimi beta-adrenergikami. V konkrétnych prípadoch môžu byť liečbou prvej voľby blokátory bleukotriénových receptorov, prípadne ich kombinácia s ICS. Metylxantíny sa uplatňujú ako doplnková liečba druhej voľby. V prípadoch ťažkej astmy rezistentnej na bežné farmaká charakterizovaných častými exacerbáciami sa aplikuje anti-IgE liečba. Antihistaminiká sa uplatnia pri alergickej astme, v prípade známeho alergénu aj alergénová imunoterapia.
Kľúčové slová: astma, farmakoterapia, manažment.
Kľúčové slová MeSH: astma – farmakoterapia; manažment choroby.

CURRENT TRENDS IN THE THERAPY OF BRONCHIAL ASTHMA
Bronchial asthma is chronic inflammatory disorder of lower airways significantly interfering with quality of life. Modern pharmacotherapy and complex management enable full-value life for most sufferers. Inhaled corticosteroids (ICS) are and for a long time will be keystone of asthma treatment, but combined anti-asthma therapy (especially combination of ICS and long-acting beta adrenergics) is used more and more widely. In particular case leukotriene antagonists alone or they combination with ICS may be the treatment of first choice. Methylxantines are used as supplementary drugs of second choice. In cases of severe asthma with frequent exacerbations, resistant on mentioned drugs, anti-IgE therapy is indicated. Antihistamines assert influence by allergic asthma, in case with known allergen specific immunotherapy may be used.
Key words: asthma, pharmacotherapy, management.
Key words MeSH: asthma – drug therapy; disease management.
doc. MUDr. Ladislav Chovan, CSc.
FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Manažment chronickej obštrukčnej choroby pľúc
BMing. Ľubomír Jakab, doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.
Klinika funkčnej diagnostiky, Bratislava-Podunajské Biskupice
Diafragma – činnosť, účinok, vyšetrenia a terapia
KONZÍLIUM
Svetozár Droba, Juraj Lexmann, Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára z pohľadu práva
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Choroby respiračného systému a športová aktivita
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Priedušková astma – astmatický záchvat
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty k odbornému podujatiu
Nové trendy v prevencii aterosklerózy
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (6. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP, Bratislava
Protrombotické stavy a trombóza z pohľadu hematológa
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Diferenciálna diagnostika zápchy – príčiny a možnosti liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., MUDr. Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav klinickej biochémie JLF UK a MFN, Martin
Kyselina močová a jej význam v lekárskej praxi
AUTODIDAKTICKÝ TEST
Test č. 2/2006
created by © zooom.sk s.r.o.