Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdného lekárstva, LF UK Bratislava
Prehliadka zomrelých
LIEK
MUDr. Marián Jánoš
Schering-Plough C.E. AG, Bratislava
Claritine® – nová možnosť v liečbe alergií aj v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
MUDr. Jana Somošová, PhD.
Psychiatrická klinika FN a LFUK, Bratislava
Psychoaktívne látky a najčastejšie komplikácie spojené s ich užívaním
Oblasť drogových závislostí predstavuje problém, ktorý zasahuje ako ekonomicky úspešné krajiny, tak aj krajiny bývalého východného bloku a rozvíjajúce sa krajiny. Pandémia AIDS a epidémia vírusových hepatitíd vystavuje riziku nákazy nie len samotných užívateľov, ale aj pre zdravotný personál, deti nakazených matiek a všetkých, ktorí s týmito jedincami vstupujú do reťazca sexuálnych kontaktov. Možno konštatovať, že doterajšie pokusy zabrániť drogovej scéne v jej existencii sú iba zanedbateľné. Dnes už takmer niet drogy, s ktorou by naše zdravotnícke zariadenia neprišli do kontaktu. Praktický lekár sa môže vo svojej praxi stretnúť ako s prejavmi akútnej intoxikácie, abstinenčnými príznakmi, ale aj s rôznymi komplikáciami vzniknutými v dôsledku užívania drog. Závislosť je hodnotená podľa diagnostických kritérií 10. medzinárodnej revízie klasifikácie chorôb (MKCH 10) ako zoskupenie behaviorálnych, kognitívnych a fyziologických fenoménov, ku ktorým dochádza po opakovanom užití psychoaktívnej látky. V typickom prípade zahŕňajú silnú túžbu získať látku, trvalé užívanie napriek nebezpečným následkom, uprednostňovanie užívania látky pred ostatnými činnosťami a povinnosťami, zvýšená tolerancia a somatický odvykací stav.Vzhľadom k tomu, že popieranie užívania pschoaktívnych látok patrí k celkovému obrazu závislosti a je bežným javom, včasná detekcia je veľmi dôležitá. Treba spozornieť v prípade, ak zistíme u nášho pacienta náhle zhoršenie v pracovnom výkone, výkyvy v nálade, zanedbávanie osobnej hygieny, nápadnú zmenu v štýle obliekania, v hodnotových prefereniách, zvýšenú spavosť, alebo naopak nespavosť, apatiu, nechutenstvo a úbytok na hmotnosti, stopy po vpichoch. Systematická drogová anamnéza je nevyhnutná, najmä u jedincov mladších ako 35 rokov. Je vhodné zdôrazniť, že otázky týkajúce sa užívania psychoaktívnych látok patria k štandardným otázkam lekárskeho vyšetrenia a sú dôverné. Pýtame sa na užívanie sedatív, opioidov, stimulancií, analgetík a prchavých látok.
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba
Úrazy spôsobené teplom
PARAGRAF
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava
Zodpovedá lekár za veci odložené pacientom v čakárni?
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava
Reprodukcia hudby v čakárni ambulancie
POD LUPOU
MUDr. Ľubomíra Fábryová, doc. MUDr. Rašlová Katarína, CSc.
1Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava 2Vedecko–výskumná základňa SZU – ÚPKM, Bratislava
Pilotný projekt vyhľadávania závažných dyslipoproteinémií v slovenskej populácii 40-ročných – dizajn štúdie
Mgr. Zuzana Mikovčáková
Zentiva SK, a.s.
Utriedené informácie pre lekárov na internete – www.zdravcentra.sk
PREHĽADNE
prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
Ovlivnění progrese chronických nefropatií inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a antagonisty angiotenzinu
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Elena Adamkovičová, PhD.
Klinika pre infekčné choroby FN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
Infekcie vyvolané herpesvírusom 1 a herpesvírusom 2
SPEKTRUM
MUDr. Eva Máderová, CSc.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Kontrola a surveillance infekčných ochorení na Slovensku po vstupe do Európskej únie
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava
Ako predcházať napadnutiu počítača vírusmi .
TÉMA
MUDr. Boris Hruškovič
Alergologická a imunologická ambulancia, Bratislava
Alergia a astma v Európe
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
Jednotné dýchacie cesty
MUDr. Radovan Košturiak
Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Kvetnica
Optimálna kontrola astmy – dve cesty k jednému cieľu
MUDr. Hana Kayserová
Oddelenie klinickej imunológie, NÚTaRCH, Bratislava
Potravinová alergia
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba, Bratislava
Alergická – anafylaktická reakcia
created by © zooom.sk s.r.o.